bg_image
خدمات قابل ارائه در مرکز

خدمات قابل ارائه در مرکز

- سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه مرکز خدمات سرمایه گذاری و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی آشنا میشوند.
- این مرکز همچنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های مرتبـط با دستگاه های اجـرایی مستقـر در مرکـز مـی باشد مضافـا سـرمایه گـذاران خارجـی مـی توانند از راهنمـایی ها ومساعدت های مرکـز خدمات در جـهت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـرسازمـان ها و وزارتخـانه های مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند گردند.
- سازماندهی امور و گردش کار در مرکز خدمات به گونه ای اسـت که سرمـایه گذاران خارجی به کـلیه اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا مـی نمایند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگـاه های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد. مسئولیت خدمـات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه‌گذاری محدود نمی شود بلکـه سرمایه گـذاران محترم در طـول مراحل سرمایه گذاری خود مـی توانند به مرکز خدمات سرمایه گذاری مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند .
- عـلاوه بر این، این مرکز آمادگـی دارد تـا فـرم تکـمیل شـده در خـواسـت سـرمـایه گـذاری خارجی (Application Form) و سایر مدارک تهیه شده را قـبل از ارائـه رسـمی به سـازمان سرمایه گـذاری مورد بررسی قرار داده و رفع نقص نماید. در مجموع خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی در دو برهه قبل از اخذ مجوز و پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی است :

الف) قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در زمینه های مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
هماهنگی و پشتیبانی لازم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی،
هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی.

ب) پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

رفع مشکلات سرمایه گذاران پس از اخذ مجوز از طریق ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذی‌ربط پس از صدور مجوز،
بهره‌گیری از حمایت‌های استاندار در جهت مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی،
نظارت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری ارجاع شده از طرف سازمان سرمایه‌گذاری،

همچنین در امور اجرایی و محتوایی خدمات زیر توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود :

- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان،
- تهیه کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان و تبیین گردش کار مراحل سرمایه‌گذاری،
- برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی و مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به منظور آشنایی با موضوع سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین مالی خارجی،
- معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی،
- فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در استان.