مدیر کل امور اقتصادی و د ارایی استان یزد با اشاره به اینکه روش های نوین تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از سیاست های اقتصادی دولت است؛ بر استفاده از این روش در اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی در نشست سرمایه گذاری یزد افزود: در شرایط حاضر باید از منابع بانکی عبور کرده و روش های نوین تامین مالی را دنبال کنیم.

وی با قدردانی از بخش خصوصی برای پایدار کردن روش های نوین تامین مالی طرح های سرمایه گذاری افزود: پیشتر در نشست های سرمایه گذاری مباحث مربوط به زیرساخت های سرمایه گذاری مباحثی چون زمین، آب، برق و غیره دنبال می شد؛ اما در شرایط حاضر طرح های سرمایه گذاری از بعد تامین مالی و آن هم به روش نوین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی مسیر توسعه استان را با اجرای طرح های سرمایه گذاری یادآور شد و گفت: گرچه شاید روش های نوین تامین مالی با سختی هایی همراه باشد؛ اما برای ادامه مسیر توسعه استان چاره ای جز آن نیست.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف از این روش ها برای طرح های اقتصادی خود استفاده می کنند از بخش خصوصی و کارآفرینان خواست روش های نوین تامین مالی را مد نظر خود قرار دهند.

سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد هم در این نشست با تاکید بر اینکه خدمات بانک ها باید الکترونیکی و هوشمندسازی شود گفت: در حال حاضر چندین شرکت دانش بنیان و فناور در استان از روش های نوین مالی استفاده می کنند و ما تاکید می کنیم همه بخش های سرمایه گذاری در این مسیر قرار گیرند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد با مهم خواند روش نوین تامین مالی در بخش سرمایه گذاری گفت: با توجه به کمبود منابع بانکی باید بر این روش نوین مالی تکیه کرد.

سعید نورایمانی افزود: لازم است مدیران دولتی با این روش آشنا شوند و سرمایه گذاری به این سمت و سو هدایت شود.

در این نشست مدیران چندین شرکت دانش بنیان روش های نوین تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و مزایای آن بر سایر روش های تامین مالی را تشریح و بر ضرورت توجه و حمایت مدیران بخش دولتی از آن تاکید کردند.

پست های مرتبط