نخستین کار گروه راهبری اطلس سرمایه گذاری جهت هماهنگی با افتای استان جهت کسب مجوز بار گذاری لایه های اطلاعاتی در اطلس سرمایه گذاری در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، سعید نور ایمانی معاون اقتصادی، ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه به ارائه توضیحاتی در زمینه مجوز افتا و نحوه بارگذاری اطلاعات جغرافیایی استان در سامانه اطلس سرمایه گذاری پرداخت.

نور ایمانی در ادامه گفت در حال حاضر 9 دستگاه اجرایی مجوز بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه را دارند و هدف برای سال آینده این است تعداد دستگاه ها افزایش یابد.

در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی مشکلات بارگذاری و وضعیت بارگذاری لایه های مورد نظر را بیان نمودند.

پست های مرتبط