bg_image
team image
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری
جناب آقای دکتر مهران فاطمی
team image
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری
جناب آقای دکتر محمد دهقان منشادی