سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی تشویق و رسیدگی به امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، در راستای ایفای نقش تخصصی خود و اجرای تکالیف محوله قانونی ازجمله در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و مواد۱۲ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیم به حمایت از اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فعال در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نموده‌ است.

با توجه به اینکه دور نخست آموزش متقاضیان بعد از دریافت و بررسی درخواستها از ابتدای شهریورماه سال جاری شروع خواهدشد، ضرورت دارد متقاضیانی که تمایل به همکاری در این مرحله دارند، حداکثر تا تاریخ  ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲درخواست خود را به انضمام مستندات مربوطه از طریق تکمیل فرم الکترونیکی ذیل به این سازمان ارائه نمایند.

https://investiniran.ir/fa-ir/farakhan

پست های مرتبط