Persian Language English Language

خدمات قابل ارائه در مرکز

الف) قبل از اخذ مجوز سرمایه  گذاری خارجی

1. اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در زمینه های مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی،
2. هماهنگی و پشتیبانی لازم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی،
3. هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری برای صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی.

ب) پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی

1. رفع مشکلات سرمایه گذاران پس از  اخذ مجوز  از طریق ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذی‌ربط پس از صدور مجوز،
2. بهرهگیری از حمایتهای استاندار در جهت مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی،
3. نظارت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری ارجاع شده از طرف سازمان سرمایه‌گذاری،

ج) امور اجرایی و محتوایی

1. شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان،
2. تهیه کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان و تبیین گردش کار مراحل سرمایه‌گذاری،
3. برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی و مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به منظور آشنایی با موضوع سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین مالی خارجی،
4. معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی،
5. فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در استان.

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :