سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی تشویق و رسیدگی به امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، در راستای ایفای نقش تخصصی خود و اجرای تکالیف محوله قانونی ازجمله در ماده 5 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و مواد12 و 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیم به حمایت از اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فعال در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نموده‌ است.

با توجه به اینکه دور نخست آموزش متقاضیان بعد از دریافت و بررسی درخواستها از ابتدای شهریورماه سال جاری شروع خواهدشد، ضرورت دارد متقاضیانی که تمایل به همکاری در این مرحله دارند، حداکثر تا تاریخ  15مردادماه  1402درخواست خود را به انضمام مستندات مربوطه از طریق تکمیل فرم الکترونیکی ذیل به این سازمان ارائه نمایند

https://investiniran.ir/fa-ir/farakhan

پست های مرتبط